Gyldighed

Disse handelsvilkår gælder for alle aftaler, som indgås med Ordbogen A/S vedrørende køb af ydelser fra hjemmesiderne www.ordbogen.com, www.lemma.com, www.grammatip.com og www.educas.com samt apps og anden software tilhørende eller udliciteret til Ordbogen A/S (herefter benævnt ”Ordbogens produkter”).

Kundens juridiske aftalepart er Ordbogen A/S (herefter benævnt ”Ordbogen”),
CVR-nr. 26 40 40 37, beliggende Billedskærervej 8, 5230 Odense M.

Betaling

Med mindre andet er skriftligt aftalt, er alle priser baseret på en årlig forudbetaling af abonnementsydelsen. Den oplyste pris er altid ekskl. moms og fakturaen tillægges den til enhver tid gældende danske momssats. Undtagelse her fra følger af EU– og dansk momslovgivning.

Ordbogen forbeholder sig retten til at regulere prisen på Ordbogens produkter fra en abonnementsperiode til en ny.

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto.

Manglende eller forsinket betaling

Ved manglende eller forsinket betaling er Ordbogen berettiget til at beregne renter af det skyldige beløb. Rentesatsen udgør 2,5 % pr. påbegyndt måned, som beregnes fra forfaldstidspunktet. Ved manglende eller forsinket betaling vil der desuden blive opkrævet et rykkergebyr på DKK 100 for hver rykkerskrivelse, der fremsendes. Herudover vil der ved fremsendelse af første rykkerskrivelse blive opkrævet et kompensationsbeløb jf. Rentelovens §9a, stk. 3. Kompensationsbeløbet udgør for tiden DKK 310,00. Kompensationsbeløbet tillægges ikke moms.

Fortrydelsesret

Erhvervsaftaler er ikke underlagt Forbrugeraftaleloven, og erhvervskunder har ikke 14 dages fortrydelsesret.

Opsigelse

Erhvervskunder, der ønsker at opsige abonnementet, skal senest 3 måneder før udløb af abonnementsperioden opsige abonnementet. Reducering af abonnementet skal ligeledes meddeles senest 3 måneder før udløb af abonnementsperioden.

Erhvervsabonnementer bliver automatisk fornyet, såfremt de ikke opsiges senest 3 måneder før udløb af abonnementsperioden.

Abonnementet skal opsiges skriftligt til Ordbogen eller via e-mail på adressen: business@ordbogen.com.

EU’s persondataforordning

Databehandleraftale
Kommuner, folkeskoler og selvejende institutioner m.fl., der har en tilslutningsaftale med Unilogin, og som benytter Ordbogens produkter, er i medfør af EU’s persondataforordning dataansvarlige, og Ordbogen er databehandler. Det er den dataansvarliges ansvar, at der indgås en databehandleraftale med Ordbogen senest ved samarbejdets begyndelse. Ordbogen har egen skabelon til en databehandleraftale, der fremsendes forud for samarbejdets begyndelse. Manglende databehandleraftale kan betyde, at adgangen til Ordbogens produkter lukkes, indtil aftalen foreligger.

Cookie- og privatlivspolitik
Der henvises i øvrigt til Ordbogens cookie- og privatlivspolitik, hvori er beskrevet hvilke (person-)oplysninger, der indsamles, og hvilke rettigheder og pligter, den registrerede har.

Reklamation & ansvar

Konstateres fejl eller mangler, skal kunden reklamere skriftligt herover hurtigst muligt og senest 8 dage efter det tidspunkt, hvor kunden har konstateret fejlen eller manglen.

Såfremt der opstår problemer af teknisk karakter, er Ordbogen alene forpligtet til at foretage afhjælpning af problemet. Kunden kan således ikke kræve erstatning eller anden form for kompensation eller godtgørelse for den tid, der er medgået fra fejlens eller manglens opståen til udbedringstidspunktet.

Såfremt problemet skyldes fejlagtig anvendelse af hardware eller software, forbeholder Ordbogen sig retten til at fakturere det udførte arbejde i overensstemmelse med de priser, som er gældende inden for branchen. Såfremt Ordbogen tilbyder reparation eller udbedring af manglen, eller ombytning til ensartede substituerbare ydelser, er kunden ikke berettiget til at ophæve handlen eller til at kræve nogen form for erstatning eller afslag. Ordbogen er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen.

Ordbogen er i intet tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug af Ordbogens produkter – hverken direkte eller indirekte. Kunden skal holde Ordbogen skadesløs, i det omfang Ordbogen måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

Misbrug

Misbrug af licens
Brugernavne og passwords skal betragtes som fortrolige oplysninger og må udelukkende anvendes til eget brug. Såfremt Ordbogen konstaterer, at der er sket misbrug af brugernavn og password, skal kunden betale en konventionalbod på DKK 5.000 pr. overtrædelse. Består misbruget af opretholdelse af en tilstand i strid med parternes aftale, betragtes hver påbegyndt døgn som én ny overtrædelse med deraf følgende forpligtelse til at betale en bod på DKK 5.000 pr. påbegyndt døgn. Der sondres ikke mellem helligdage og hverdage.

Misbrug af netværksaftale
Ved en netværksaftale forstås en aftale, som omfatter et aftalt antal licenser. Hver licens giver tilladelse til, at en fysisk person kan benytte netværket. Hvis antallet af fysiske personer med – direkte eller indirekte – adgang til netværket overstiger antallet af licenser, betragtes dette som misbrug af aftalen, og kunden vil i denne situation være forpligtet til at betale en konventionalbod på DKK 5.000 pr. overtrædelse.

Ved alle former for misbrug er Ordbogen berettiget til at kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler, såfremt der kan dokumenteres et økonomisk tab, der er større end DKK 5.000 pr. overtrædelse eller pr. påbegyndt døgn.

Copyright og andre rettigheder

Hel eller delvis mangfoldiggørelse, overdragelse, distribution eller enhver form for lagring samt fremvisning af indholdet for andre end den direkte berettigede må ikke ske uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ordbogen og eventuelle rettighedshavende tredjemænd.

Alt materiale på og i forbindelse med Ordbogens produkter - billeder, grafik, tekster, eksempler, beskrivelser, hardware, programkode - og samtlige rettigheder til domæne, varemærke m.v. tilhører Ordbogen og eventuelle rettighedshavende tredjemænd.

Såfremt kunden krænker ophavs-, varemærke-, design- eller andre rettigheder, er kunden forpligtet til at betale en konventionalbod på DKK 100.000 for hver overtrædelse. Består krænkelsen i opretholdelse af en bestemt tilstand i strid med parternes aftale, betragtes hver påbegyndt døgn som én ny overtrædelse med deraf følgende forpligtelse til at betale en bod på DKK 100.000 pr. påbegyndt døgn. Der sondres ikke mellem helligdage og hverdage.

Ordbogen er endvidere berettiget til at kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler, såfremt der kan dokumenteres et økonomisk tab, der er større end DKK 100.000 pr. overtrædelse.

Foruden betaling af konventionalbod kan Ordbogen kræve nedlæggelse af fogedforbud uden sikkerhedsstillelse, såfremt Ordbogen konstaterer, at der sker distribution eller anden videregivelse af Ordbogens værker.

Systematisk/automatisk udtræk af data

Søgning eller udtrækning - hel eller delvis - af materiale fra Ordbogens produkter, herunder materiale tilhørende rettighedshavende tredjemænd, må ikke foretages via automatiske eller systematiske metoder, og der må ikke foretages lagring af Ordbogens værker eller andet materiale på medier hos kunden, kundens medarbejdere eller kundens samarbejdspartnere m.v. Såfremt man ønsker at gøre brug af materiale på Ordbogens produkter via automatiske eller systematiske metoder, må dette ikke ske uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ordbogen. Automatisk eller systematisk udtrækning af materiale betragtes som slavisk kopiering af Ordbogens værker.

Såfremt kunden krænker bestemmelsen om systematisk/automatisk udtræk af data, er kunden forpligtet til at betale en konventionalbod på DKK 100.000 for hver overtrædelse. Hvert påbegyndt døgn, hvori der konstateres systematisk/automatisk udtræk af data, betragtes som én ny overtrædelse med deraf følgende forpligtelse til at betale en bod på DKK 100.000 pr. påbegyndt døgn. Der sondres ikke mellem helligdage og hverdage.

Foruden betaling af konventionalbod kan Ordbogen kræve erstatning efter dansk rets almindelige bestemmelser.

I grovere tilfælde, vil der endvidere ske anmeldelse til Politiet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser.

Foruden betaling af konventionalbod/erstatning og politianmeldelse kan Ordbogen kræve nedlæggelse af fogedforbud uden sikkerhedsstillelse, såfremt Ordbogen konstaterer, at der sker distribution eller anden videregivelse af Ordbogens værker.

Force majeure

Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger, ildebrand, beskadigelse af Ordbogens produkter, leverandørers produktionsapparat, ændret lovgivning, bestemmelser udstedt af EU-myndighed eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Ordbogens muligheder for at levere eller yde den pågældende ydelse.

Ordbogen har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen – helt eller delvist – eller at levere den aftalte ydelse, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Ordbogen kan i tilfælde af force majeure ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte tab hos kunden eller dennes kunder som følge af manglende levering.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist vedrørende indgåelse, fortolkning eller gennemførelse af disse vilkår skal afgøres efter dansk ret med Retten i Odense som første instans. Såfremt begge parter ønsker det, kan en tvist alternativt afgøres ved voldgift ved Retten i Odense. Retspræsidenten for Retten i Odense skal i denne situation udpege voldgiftsdommeren. Dansk ret skal være gældende for parternes aftaleforhold. Lovvalgsreglerne i dansk international privatret finder ikke anvendelse.

Forbehold

Der tages forbehold for trykfejl, pris- og kursændringer samt ændringer i produktets specifikationer. Disse kan til enhver tid ændres uden varsel.

Kontakt kan ske til:
Erhverv: business@ordbogen.com
Erhvervstelefon: +45 6612 6000

Denne privatlivspolitik indeholder en forklaring på, hvordan vi behandler de personlige data, vi indsamler fra dig, når du bruger vores websteder, apps, platforme og tjenester - under ét betegnet vores “Ordbogstjenester”.


Produkter/services, denne privatlivspolitik omfatter

Følgende Ordbogstjenester er underlagt denne privatlivspolitik:

 • Ordbogen.com
 • Abc.ordbogen.com
 • Lemma.com
 • Educas.com
 • Grammatip.com
 • Careers.ordbogen.com

Alle andre Ordbogsprodukter, f.eks. Write Assistant, apps mv.

Brugergrupperne er: Erhvervs-, privat- og institutionsbrugere.
Ordbogstjenesternes juridiske tilhørsforhold er: Ordbogen A/S, Educas ApS og Lemma ApS.
Alle registreret på adressen: Billedskærervej 8, 5230 Odense M.
De juridiske enheder betegnes under ét ”Ordbogsgruppen”.


Indsamlede oplysninger

Vi indsamler dine personlige oplysninger, når du tilmelder dig og/eller bruger tjenesterne.

 • Ved tilmelding. Du bliver bedt om at angive forskellige personlige oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan oprette din konto og tilbyde dig vores tjenester. Mængden af oplysninger varierer afhængig af tjenesten – men vi beder kun om de oplysninger, der er nødvendige for at kunne benytte den konkrete tjeneste til det konkrete formål.
 • Er tilmeldingen sket via Unilogin, henter vi de oplysninger, der er nødvendige for at benytte vores tjenester, hvilket kun sker efter udtrykkelig aftale (”Dataaftale”) med den institution, du er tilknyttet.
 • Når du bruger vores tjenester, eller hvis du tidligere har været tilmeldt tjenesterne. Vi indsamler og behandler personlige data om din brug af sådanne tjenester for at forbedre din overordnede oplevelse. Se hvilke typer oplysninger under “personlige oplysninger.”
 • Når du bruger vores chat til Support eller Sprog, kan vi se dit brugernavn, e-mailadresse, dine Uniloginoplysninger og/eller IP-adresser. Udover disse oplysninger kan vi se din dialog med Support eller Sprog, hvilket tilsammen giver os mulighed for at bruge oplysningerne til at forbedre vores Ordbogstjenester.

Personlige oplysninger

De oplysninger, du giver os, kan bruges til at identificere dig personligt, f.eks. navn, stilling, e-mailadresse, skole, klassetrin, telefonnummer og Unilogin samt support. Dine personlige detaljer behandles til følgende formål:

 • Til at bekræfte din identitet og hjælpe til identifikation af brugere.
  • Din e-mailadresse kan f.eks. fungere som dit brugernavn, når du logger på din konto og åbner Ordbogstjenester.
  • Dit mobiltelefonnummer kan vi bruge til at bekræfte din identitet og gøre det nemmere for dig at komme ind på din konto, hvis du skulle glemme din adgangskode.
  • Dit Unilogin til tjenesterne ordbogen.com, abc.ordbogen.com, educas.com og grammatip.com.
 • Til at sende vigtige meddelelser.
  • Vi beder f.eks. om din e-mailadresse, så vi kan sende dig ordrebekræftelser.
  • Vi sender dig også kommunikation om køb eller ændringer i vores vilkår, betingelser og politikker.
 • Til at forbedre brugeroplevelsen og tjenesternes generelle kvalitet.
  • Når vi kender dine personlige oplysninger, kan vi tilpasse den kommunikation, vi sender til dig.
 • Til at sende nyhedsmails.
  • Vi sender dig nyhedsmails, der er relevante for dig, såfremt du har tilmeldt dig denne tjeneste.
 • Til support og "skygning" af brugere.
  • I forbindelse med support eller sporing af rapporterede fejl, har Ordbogsgruppen mulighed for at logge ind som dig – betegnet “skygning” af bruger. Både i forhold til supporten og ved sporing af fejl, fremmer det en effektiv og hurtig løsning således, at du og evt. andre brugere får en bedre oplevelse.

Oplysninger om dine aktiviteter

Dette omfatter sporing af dine handlinger (gentagne besøg på websteder, interaktioner, nøgleord, fremstilling af onlineindhold osv.), når du åbner og bruger vores tjenester, og opbygning af profiler over tid. Det omfatter også oplysninger om de enheder og metoder, du bruger til at interagere med Ordbogstjenester og -indhold.

Vi kombinerer oplysninger om adfærd med dine personlige oplysninger. Hvis dine personlige oplysninger ikke er nødvendige for at opnå de formål, der er angivet i dette afsnit, behandler vi kun oplysninger om adfærd i samlet form.

Vi henter oplysninger om dit operativsystem og din internetbrowser, når du besøger eller bruger vores tjenester, herunder oplysninger, der logføres automatisk, når du bruger tjenesterne (f.eks. påkrævede oplysninger, tidsstempel, IP-adresse). Hvis det er påkrævet i henhold til gældende lov, vil vi før lagring eller cachelagring (midlertidig lagring) af eller adgang til data på din enhed indhente dit samtykke efter at have givet dig tydelige og omfattende oplysninger om formålene med behandling af dine personlige data.

Vi behandler oplysninger om din adfærd, din enhed og dine interaktioner med henblik på følgende formål:

 • For at levere, fastholde, beskytte og forbedre produkter og tjenester, og for at udvikle nye.
  • Oplysninger om, hvordan du browser på vores websteder, kan f.eks. bruges til dataanalyse med henblik på at give bedre brugeroplevelser, give mere relevante søgeresultater eller strukturere den måde, oplysninger vises på i vores tjenester.
  • Når du installerer en Ordbogsapp, sendes der et entydigt applikationsnummer og oplysninger om din enhed til Ordbogen, hvilket gør det nemmere for Ordbogen at vedligeholde sine apps og tjenester.
 • Til at forbedre brugeroplevelsen og tjenesternes generelle kvalitet.
  • Din aktivitet, f.eks. de sider, du besøger, eller de elementer, du får vist, fortæller os noget om, hvad du finder vigtigt og mest interessant i vores tjenester, så vi kan skræddersy din oplevelse omkring de ting, du er interesseret i, og på denne måde vise dig tilpasset indhold.
  • Enheds- og platforms-id’er fortæller os, hvilken enhed du bruger til at få adgang til vores tjenester, så vi kan tilpasse og optimere dem til din enhed og forbedre din brugeroplevelse (f.eks. ved at levere mere relevant indhold og annoncering på den enhed eller i den browser, du bruger).
  • Lokal lagring af data på din enhed giver os mulighed for at forbedre f.eks. webstedsydelse og indlæsning af indhold, selv når du er offline.
 • For at give dig mere nyttige oplysninger, mere relevant indhold og mere relevante tilbud samt nyheder om produkter og begivenheder.
  • Hvis du f.eks. følger et link til et selvstudie fra en marketing-e-mail, eller følger Ordbogen, Grammatip og Educas på Facebook, LinkedIn eller Instagram.
  • Ved at forstå, hvordan og hvor du interagerer med Ordbogen, kan vi give dig mere tilpassede og nyttige oplysninger i dine foretrukne kommunikationskanaler.
 • For at beskytte vores brugere og Ordbogen.
  • Vi kan overvåge usædvanlige eller mistænkelige aktiviteter på vores tjenester, f.eks. automatiseret misbrug, så vi hurtigt kan løse problemet og informere dig om potentielt svigagtige aktiviteter, der kunne have indflydelse på din konto.
  • Vi kan også bruge dine personlige oplysninger for at overholde relevante juridiske krav.

Hvis du anvender Tekstretter

Får du tildelt en opgave, har din lærer taget stilling til, hvad indholdet skal være. Dog skal du være opmærksom på, at det er dig, der er ansvarlig for dette indhold. I visse tilfælde kan andre, ud over din lærer, tilgå din tekst. I sådanne tilfælde har Ordbogen A/S altid en legitim interesse, og adgang vil være begrænset og kontrolleret i henhold til det specifikke formål.

Tekstretter ser ikke på indholdet af din opgave, men alene på grammatikken. Foreslåede rettelser er baseret på anvendelse af kunstig intelligens, som Ordbogen A/S løbende arbejder på at forbedre modellerne for. Uploadede opgaver gemmes i systemet, så længe din lærer finder det nødvendigt, dog ikke længere end tre år.


Indstillinger og præferencer

For visse Ordbogstjenester kan du angive dine personlige præferencer i forbindelse med f.eks. modtagelse af marketingkommunikation.

 • Vi bruger disse oplysninger til at forbedre din brugeroplevelse og den generelle kvalitet af vores tjenester.
  • Ved at kende dit land og sprog kan vi vise dig vores tjenester på dit lokale sprog, i din lokale tidszone og i det korrekte format.

Placeringsoplysninger

Vi indsamler ingen placeringsoplysninger, når du benytter vores produkter. Hvis du ikke angiver dit land i dine indstillinger, vil vi skønne det ud fra din IP-adresse, som er tilgængelig, når du kommunikerer med os.


Købsoplysninger

Omfatter oplysninger om det, du køber via Ordbogstjenester, med henblik på følgende formål:

 • For at levere, fastholde, beskytte og forbedre vores tjenester, og for at udvikle nye.
  • Vi bruger dine købsoplysninger til at gennemføre ordrer, du afgiver via Ordbogstjenester.
  • Vi tilpasser vores tjenester efter din købshistorik.
 • Til at sende vigtige meddelelser, f.eks. kommunikation om køb eller ændringer i vores vilkår, betingelser og politikker.
  • Vi bruger dine købsoplysninger til at sikre, at vi sender dig en korrekt ordrebekræftelses-e-mail.

Betalingsoplysninger

Vi behandler eller gemmer ikke dine bank- eller kortoplysninger, som du bruger i forbindelse med køb af varer og tjenester via Ordbogstjenester.

Betalinger for køb gennemføres via betalingsplatforme fra tredjepart. Se afsnittene ”Tredjepartsleverandører” og “QuickPay”.

Dine bankoplysninger bliver ikke gemt hos Ordbogsgruppen, men abonnementets nøgle er gemt hos Ordbogen A/S og bruges når du fornyer dit abonnement.


Cookies

Der henvises til Ordbogsgruppens cookiepolitik.


Sådan deler vi dine oplysninger

Ordbogsgruppen er som dataansvarlig den, der afgør formålet med og metoderne til behandling af de personlige data, der indsamles fra dig.

De personlige data, der behandles, når du bruger vores tjenester, bliver ikke overført til andre personer eller virksomheder uden dit forudgående, udtrykkelige samtykke. Leverandører som vi har et forretningsforhold til om at levere tjenester herunder Ordbogsgruppens virksomheder, har dog adgang til og må behandle dine personlige oplysninger, men udelukkende på vegne af Ordbogsgruppen og kun for at levere tjenester til Ordbogsgruppen i forbindelse med de formål, der er angivet i denne privatlivspolitik.

Dine personlige data overføres af og mellem Ordbogen og øvrige virksomheder i Ordbogsgruppen med samme formål som angivet i denne privatlivspolitik.

Ordbogsgruppen bestræber sig på at beskytte dine personlige oplysninger. Dine personlige data opbevares på sikre servere og behandles ikke til andre formål end dem, der fremgår af denne privatlivspolitik. De servere, Ordbogsgruppen bruger til at gemme oplysningerne på, er kun tilgængelige for autoriserede medarbejdere, og Ordbogsgruppen garanterer, at alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Unilogin”, der omhandler de personoplysninger, der er registreret og håndteres via Unilogin, som er mellemled mellem institutionerne og Ordbogsgruppen.


Personer under myndighedsalderen

Vores tjenester er også tilgængelige for personer under myndighedsalderen. Der føres ikke alderskontrol ved salg af Ordbogstjenester.


Unilogin

Ordbogen er tilmeldt Unilogin, som er et digitalt id for børn, unge og ansatte på institutioner, som giver adgang til nationale tjenester og en lang række pædagogiske services og online læringsmidler – herunder adgang til Ordbogen, ABC-ordbogen, Educas og Grammatip.

De oplysninger, der behandles i Uniloginsystemet, er alene almindelige personoplysninger: dvs. identifikationsoplysninger om bl.a. navn, adresse, telefonnumre, e-mail, uddannelsesoplysninger (f.eks. skole, afdeling, klasse) om elever og kontaktpersoner (f.eks. forældre eller værger) samt om medarbejdere ved institutionerne.

Der behandles ikke følsomme personoplysninger i Uniloginsystemet.

Der er indgået dataaftaler om udveksling af personoplysninger mellem den enkelte institution, Ordbogsgruppen og den ansvarlige styrelse for Unilogin.

I nævnte konstellation anses Ordbogsgruppen for at være databehandler og kommunerne/skolerne for at være dataansvarlige. Ordbogsgruppen handler derfor ud fra instruks og indenfor de rammer, der er aftalt med kommunerne gennem en databehandleraftale.

Unilogin vedligeholdes og udvikles af Styrelsen for It og Læring (STIL). Ønskes yderligere oplysninger om Unilogin, kan de indhentes på webstedet https://stil.dk/administration-og-infrastruktur/unilogin.


SSO – Single sign-on (kun på ordbogen.com)

Vi arbejder sammen med forskellige udbydere (f.eks. WAYF, Google, Microsoft) om at tilbyde SSO til Ordbogstjenesterne. Det giver brugere af vores platforme mulighed for at logge ind på vores produkter vha. udbyderens login. I denne forbindelse får Ordbogen A/S data fra udbyderen, men benytter eller logger ingen af de personoplysninger, som bliver gjort tilgængelige. Vi benytter udelukkende informationen om, hvilken kunde der er tale om, således at brugeren får den nødvendige adgang til Ordbogstjenesterne.


Afbrydelse af forbindelse til Facebook (kun på ordbogen.com)

Hvis du har oprettet dig som privatbruger med login via Facebook på ordbogen.com, kan du afbryde forbindelsen til Facebook via nedenstående link:
www.ordbogen.com/#/?modals=edit-user


Markedsføringskommunikation

Hvis du har givet samtykke dertil, har Ordbogsgruppen ret til at bruge dine personlige oplysninger til markedsføringsformål og til at informere dig om andre produkter og tjenester, som Ordbogsgruppen mener kunne være interessante for dig.


Sådan håndhæver du dine rettigheder

Du har ret til at redigere, opdatere eller slette dine data samt andre rettigheder, der er gældende i medfør af EU-persondataforordningen.

For at slette dine data skal du kontakte Ordbogsgruppens supporttjeneste, der kan hjælpe dig med spørgsmål omkring dine data. Bemærk, at når dine data er slettet, så kan de ikke gendannes, og alle data og alt indhold, der er gemt på tjenesterne, bliver også slettet permanent. Vi sletter desuden dine personlige data, når de ikke længere skal bruges til de formål, de oprindeligt blev indsamlet til.

Ordbogsgruppen låser dine personlige oplysninger, hvis det kræves i henhold til gældende love, og i forbindelse med relevante forældelseslove, selvom du beder om, at de bliver slettet. Det er normalt højst 5 år i de fleste jurisdiktioner. Ordbogsgruppen sletter ikke dine personlige data, hvis de refererer til en aktiv relation eller et produkt eller en tjeneste, du eksplicit har anmodet om, f.eks. et køb, du har foretaget via en Ordbogstjeneste.

Håndhævelse af dine rettigheder i forhold til personlige oplysninger tilknyttet dit Unilogin, kan ske ved henvendelse til Styrelsen for It og Læring.


Dine forpligtelser

Du garanterer for rigtigheden af de oplysninger, du angiver i vores tjenester. Alle personlige data, du sender til Ordbogsgruppen, skal være sandfærdige, nøjagtige og opdaterede. Du har det fulde ansvar for, at dine oplysninger er nøjagtige og opdaterede, og at de overholder dette princip.

Ved at tilmelde dig vores tjenester og oprette en Ordbogskonto, giver du hermed Ordbogen og andre i Ordbogsgruppen, autorisation til at bruge sådanne data til de formål, der er beskrevet i registreringen og i denne privatlivspolitik. Du accepterer udtrykkeligt, at dine personlige oplysninger i de vilkår, der fremgår af denne privatlivspolitik, og som er angivet i afsnittet ”Sådan deler vi dine oplysninger”, er sandfærdige, nøjagtige og opdaterede.


Ændringer i denne privatlivspolitik

Vi opdaterer vores privatlivspolitik fra tid til anden for at sikre, at du altid er informeret om Ordbogsgruppens aktiviteter inden for databehandling. Vi involverer os ikke i nogen former for databehandling, der kunne bringe dine personlige oplysninger i fare, og vi indhenter dit udtrykkelige samtykke hvis nødvendigt for at beskytte din ret til privatlivets fred. Vi holder dig opdateret om eventuelle ændringer i denne privatlivspolitik via tjenesterne. Vi bruger også de kommunikationsmetoder, du har angivet, at vi må kontakte dig på, i forbindelse med vigtige ændringer i denne privatlivspolitik. Hvis du fortsat anvender vores tjenester efter at være blevet klart informeret om ændringerne i privatlivspolitikken, accepterer du disse.


Tredjepartsleverandører

Ordbogsgruppen benytter alene tredjepartsleverandører i forbindelse med rekruttering, salg og markedsføring.

 • HR-ON. De hjælper os med at håndtere indkomne ansøgninger/CV’er. Du kan finde vores karriereside på https://careers.ordbogen.com.
 • QuickPay. De håndterer betalinger for os, når du køber tjenester hos Ordbogsgruppen.
 • Ubivox. Vi anvender Ubivox til håndtering af nyhedsbreve og markedsføringsmæssige tiltag og kun for kunder, som eksplicit har givet samtykke hertil.
 • Typeform. Når vi har brug for dit input til forståelse - og forbedring af vores produkter, anvender vi spørgeskemaer fra Typeform.

HR-ON

Ønsker du at søge en opslået stilling eller søge uopfordret, fremsendes din motiverede ansøgning og dit CV via HR-ON til Ordbogens karriereside. Inden du sender din ansøgning, skal du afgive dit samtykke om, at vi må behandle de almindelige personoplysninger i din ansøgning og dit CV, eksempelvis navn, adresse, alder, tidligere beskæftigelse m.m., og opbevare oplysningerne i 6 måneder fra modtagelsen. Herefter slettes de. Vi ønsker ikke at modtage følsomme personoplysninger, da de ikke er relevante i forhold til ansættelsesprocessen.


QuickPay

Ved køb af et abonnement hos Ordbogen A/S sker betalingen via betalingsløsningen QuickPay, som opbevarer betalingskortoplysningerne. Betalingen sker via en Nets-godkendt og PCI-certificeret betalingsløsning. QuickPay-betalingsløsningen benytter SSL-kryptering i kommunikationen med Nets. Ligeledes benyttes SSL-kryptering i kommunikationen mellem dig og serveren, hvor QuickPay er placeret. Dette betyder, at alle oplysninger, der sendes over internet, er krypteret med et sikkerhedscertifikat. Dette gør, at det ikke er muligt for uvedkommende at opsnappe informationer om dit betalingskort.


Ubivox

Ordbogen A/S anvender både eget og eksternt system til udsendelse af nyhedsbreve og kampagner. Nogle af disse håndteres via Ubivox. For at modtage sådan kommunikation skal du særskilt og eksplicit give os dit samtykke til dette formål. Dit samtykke gør sig gældende, så længe du aktivt interagerer med det, vi sender dig. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.


Typeform

Ordbogen A/S anvender Typeform til spørgeskemaer og feedback fra vores kunder. Indsamlet data, via Typeform, behandles af flere udenlandske underdatabehandlere. Vi sikrer i vores opsætning, at der ikke behandles andet persondata, end det servicedata, der medfølger ved at besøge undersøgelsen på Typeforms platform. Ordbogen agerer her selvstændig dataansvarlig. Vi kan anvende Typeform til Feedback, hvor det kan være muligt at afgive kontaktoplysninger. Her vil vi særskilt oplyse dig om, hvad der behandles, hvorfor og hvor længe. Feedback behandles jævnfør vores interne procedure herfor.


Kontakt Ordbogen

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne privatlivspolitik, bedes du kontakte Ordbogen på telefon +45 6612 6000, e-mail support@ordbogen.com eller websiden www.ordbogen.com/support.

Dækningsområde

Følgende Ordbogstjenester er omfattet af cookiepolitikken:

 • Ordbogen.com
 • Lemma.com
 • Educas.com
 • Grammatip.com
 • Andre Ordbogsprodukter, f.eks. Write Assistant, apps mv.

Ordbogstjenesternes juridiske tilhørsforhold er: Ordbogen A/S, Educas ApS og Lemma ApS. Alle registreret på adressen Billedskærervej 8, 5230 Odense M.

De juridiske enheder betegnes under ét ”Ordbogsgruppen”.

Cookie

En cookie er en lille fil, som vi lagrer i din browser (Internet Explorer, Safari, Google Chrome etc.), når du besøger vores Ordbogstjenester. Ved hjælp af denne fil har vores systemer mulighed for at genkende din computer fra dine forudgående besøg på vores Ordbogstjenester.

Nogle cookies slettes ofte, når du lukker din browser, hvor andre har en længere levetid, men vigtigst af alt er, at vi på ingen måde har mulighed for at identificere, hvem du er, hvor du bor, hvor gammel du er osv. - cookien er i de fleste tilfælde helt anonym. Dog har du mulighed for at lade din browser automatisk udfylde webformularer med personlige oplysninger, og det er informationer, som er lagret hos dig alene.

Cookies hjælper os med at levere en forbedret brugeroplevelse på vores Ordbogstjenester. Nogle funktioner er afhængige af cookies, og du kan derfor ikke forvente, at du vil få den fulde brugeroplevelse, hvis du deaktiverer cookies. Ordbogstjenesten har således, ved hjælp af en cookie, mulighed for at identificere dig og genplacerer dig det rette sted, som du efterlod den.

Generelt om cookies

Tekniske cookies

Tekniske cookies er nødvendige for, at langt de fleste hjemmesider fungerer, som de skal. De sørger bl.a. for, at du ikke hele tiden ryger af den hjemmeside, du besøger på f.eks. Ordbogstjenesterne. Tekniske cookies bruges f.eks., når du logger ind med brugernavn og adgangskode eller via Unilogin. Tekniske cookies har ingen betydning for din privatsfære, da de ikke registrerer, personlige oplysninger.

Statistikcookies

Statistikcookies bruges til at optimere design, brugervenlighed og effektiviteten af en hjemmeside.

De indsamlede oplysninger indgår eksempelvis i analyser af, hvilke informationer der er mest populære på siden, og som derfor skal være nemme at finde, så brugervenligheden bliver forbedret. Statistikcookies kan også bruges til at indsamle besøgsstatistik igennem en simpel optælling af antal besøg på en hjemmeside.
Statistikcookies har oftest ingen eller meget lille betydning for din privatsfære, men det er dog et krav, at vi informerer om det og beder dig om samtykke ved brugen af statistikcookies, medmindre data er anonymiseret.

Personaliserede cookies

Personaliserede cookies indsamler oplysninger ved at følge med os rundt på en hjemmeside, hvor de samler vores digitale fodspor ind. De kaldes derfor også ”trackingcookies”. Der er ikke tale om at indsamle oplysninger om din færden for at bruge det til markedsføring.

Personaliserede cookies bruges til at give dig mere målrettet og relevant indhold, eksempelvis i form af foreslåede ord, informationer og artikler. Andre brugere vises noget andet indhold. Indholdet er udvalgt på baggrund af de oplysninger, personaliserede cookies har indsamlet om dine søgninger og interesser. Personaliserede cookies skal derfor ses som en service, når du bevæger dig rundt på Ordbogstjenesterne. Vi skal indhente dit samtykke, når der indsamles oplysninger ved hjælp af cookies for at skabe personaliseret indhold.

Markedsføringscookies

Når cookies bruges i et kommercielt henseende til at målrette annoncer til dig, er der tale om markedsføringscookies.

Markedsføringscookies indsamler oplysninger ved at følge os på de enkelte hjemmesider, på samme måde som personaliserede cookies gør. Markedsføringscookies er derfor også ”trackingcookies”. De indsamlede oplysninger bruges til at skabe et overblik over dine interesser, vaner og aktiviteter for at vise relevante annoncer for ting, du tidligere har kigget på.

Vi skal informere om og indhente dit samtykke, når der bruges markedsføringscookies.

Sletning og blokering af cookies

Du har mulighed for at slette og blokere brugen af cookies ved hjælp af dine browserindstillinger.
Du kan finde en vejledning herom ved at besøge denne hjemmeside: http://minecookies.org/cookiehandtering

Tredjepartsprodukter

Ordbogsgruppen benytter følgende tredjepartsprodukter:

Matomo

Matomo er et gratis webanalyseværktøj, der genererer detaljeret statistik om brugeradfærd på websider, f.eks. kan vi se, hvilke andre sider brugerne kommer fra, hvilke sider brugerne starter på, når de besøger Grammatip, samt hvor længe de besøger siden. Det betyder, at vi kan optimere vores indsats i forhold til at se trafik.

Matomo er IP-anonymiseret hos Ordbogsgruppen, så det er ikke muligt at identificere den/de personer, der benytter Ordbogstjenesterne.

Sociale medier

Ordbogsgruppen benytter følgende sociale medier:

 • Facebook
 • Linkedin
 • Instagram
 • Youtube

Fælles for dem alle er, at vi ikke benytter cookies og/eller Pixels til indsamling af personoplysninger, herunder sporing af din færden på medierne.

Kontakt Ordbogen

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne cookiepolitik, bedes du kontakte Ordbogen på telefon +45 6612 6000, e-mail support@ordbogen.com eller websted www.ordbogen.com/support.