Leveringsbetingelser

Gyldighed

Disse leveringsbetingelser gælder for alle aftaler som indgås med Ordbogen A/S vedrørende køb af ydelser fra hjemmesiderne www.ordbogen.com, www.lemma.com, www.grammatip.com, www.educas.com og www.vikartimen.dk.

Kundens juridiske aftalepart er Ordbogen A/S (herefter benævnt ”Ordbogen”), CVR-nr. 26 40 40 37, beliggende Billedskærervej 8, 5230 Odense M.

Betaling

Med mindre andet er skriftligt aftalt, er alle priser baseret på en årlig forudbetaling af abonnementsydelsen. Ordbogen forbeholder sig retten til at regulere prisen.

Ved manglende eller forsinket betaling er Ordbogen berettiget til at beregne renter af det skyldige beløb. Rentesatsen udgør 2,5 % pr. påbegyndt måned. Ved manglende betaling vil kunden desuden blive opkrævet et rykkergebyr på DKK 100,00 for hver rykkerskrivelse, der fremsendes til kunden.

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto.

Fortrydelsesret

Da den leverede ydelse er en tjenesteydelse, er der ikke 14 dages fortrydelsesret. Dette gælder også, selvom ydelsen er bestilt over internettet.

Opsigelse

Erhvervskunder skal senest 3 måneder før næste abonnementsperiode opsige abonnementet. Abonnementet skal opsiges skriftligt. Reducering af abonnementet skal ligeledes meddeles senest 3 måneder før næste abonnementsperiode. Erhvervsabonnementer bliver automatisk fornyet, såfremt de ikke opsiges senest 3 måneder før en ny abonnementsperiode.

Reklamation & Ansvar

Ordbogen baseres på et driftsikkert og gennemtestet system, men fejl kan undtagelsesvis forekomme.

Hvis kunden konstaterer fejl og mangler, skal kunden reklamere skriftligt herover hurtigst muligt og senest 8 dage efter det tidspunkt, hvor kunden har konstateret manglen. Ordbogens ansvar er begrænset til fejl og mangler, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed, og kunden kan alene kræve erstatning for dokumenterede direkte tab. Kunden kan ikke kræve erstatning for indirekte tab, herunder følgeskader på tilsluttet udstyr, tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, installationsomkostninger m.v. Kunden kan ej heller kræve erstatning for eventuel godtgørelse, som kunden må betale til tredjemand. Under alle omstændigheder kan kunden ikke kræve en erstatning, der er højere end de abonnementsbetalinger, som kunden har erlagt.

Såfremt der opstår problemer af teknisk karakter, er Ordbogen alene forpligtet til at foretage afhjælpning. Kunden kan således ikke kræve andre misligholdelsesbeføjelser. Såfremt problemet skyldes fejlagtig anvendelse af hardware eller software, forbeholder Ordbogen sig retten til at fakturere det udførte arbejde i overensstemmelse med de priser, som er gældende inden for branchen. Såfremt Ordbogen tilbyder reparation eller udbedring af manglen, eller ombytning til ensartede substituerbare ydelser, er kunden ikke berettiget til at ophæve handlen eller til at kræve nogen form for erstatning eller afslag. Ordbogen er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen.

Misbrug

Brugernavne og passwords skal betragtes som fortrolige oplysninger og må udelukkende anvendes til eget brug. Såfremt Ordbogen konstaterer, at der er sket misbrug af brugernavn og password, skal kunden betale en konventionalbod på DKK 5.000 pr. overtrædelse Såfremt kunden vedvarende misbruger brugernavn og password, skal hver påbegyndt måned betragtes som én ny overtrædelse med deraf følgende pligt til at betale yderligere en konventionalbod på DKK 5.000 pr. måned. Ordbogen er berettiget til at kræve erstatning efter danske rets almindelige regler, såfremt dette medfører en erstatning, der er større end DKK 5.000 pr. overtrædelse.

Misbrug af netværksaftaler: Ved en netværksaftale forstås en aftale som omfatter et aftalt antal licenser. Hver licens giver tilladelse til, at en fysisk person kan benytte netværket. Hvis antallet af fysiske personer med – direkte eller indirekte – adgang til netværket overstiger antallet af licenser, betragtes dette som væsentlig misligholdelse af aftalen, og kunden vil i denne situation være forpligtet til at betale en konventionalbod på DKK 5.000 pr. overtrædelse. I øvrigt gælder vilkårene beskrevet i første afsnit.

Copyright og andre rettigheder

Kunden er uberettiget til på nogen måde at kopiere, distribuere, overdrage, offentliggøre, udleje, låne eller på anden måde mangfoldiggøre indholdet på de hjemmesider, som er omfattet af nærværende aftale. Dette gælder såvel oversættelser, tekster, eksempler, designs, grafik, programmel, kildekoder samt alle øvrige immaterielle rettigheder, der måtte være knyttet til hjemmesiderne og Ordbogen. Såfremt kunden krænker ophavs-, varemærke- eller designrettigheder, er kunden forpligtet til at betale erstatning efter dansk rets almindelige bestemmelser. Hvis Ordbogen ikke kan dokumentere tab, er kunden forpligtet til at betale en konventionalbod stor DKK 100.000 for hver overtrædelse. Kunden har bevisbyrden for, at et eventuelt tab er mindre end DKK 100.000 pr. overtrædelse. Bevisbyrden skal betragtes som skærpet.

Force Majeure

Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure og hardship, herunder krig, mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lock-out, svigtende forsyninger af råvarer, ildebrand, beskadigelse af Ordbogen eller produktionsapparatet hos dennes underleverandører, svigtende transport muligheder, import-/eksportforhold eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Ordbogens muligheder for at levere eller yde den aftalte service. Ordbogen har i tilfælde af force majeure eller hardship valget mellem – helt eller delvist at hæve aftalen, eller alternativt at levere den aftalte ydelse, så snart hindringen for normal levering er ophørt. Ordbogen kan i tilfælde af force majeure eller hardship ikke gøres ansvarlig for nogen form for forsinkelse eller tab hos kunden.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist vedrørende indgåelse, fortolkning eller gennemførelse af denne aftale skal afgøres efter danske ret med Retten i Odense som første instans. Såfremt begge parter ønsker det, kan en tvist alternativt afgøres ved voldgift ved Retten i Odense. Retspræsidenten for Retten i Odense skal i denne situation udpege voldgiftsdommeren.

Forbehold

Der tages forbehold for trykfejl, pris- og kursændringer samt ændringer i produktets specifikationer. Disse kan til enhver tid ændres uden varsel.


Kontakt kan ske til:
Erhverv: business@ordbogen.com
Erhvervstelefon: +45 6612 6000