Gyldighed

Disse handelsvilkår gælder for alle aftaler, som indgås med Ordbogen A/S vedrørende køb af ydelser fra hjemmesiderne www.ordbogen.com, www.lemma.com, www.grammatip.com, www.educas.com og www.vikartimen.dk samt apps og anden software tilhørende Ordbogen A/S (herefter benævnt ”Ordbogens produkter”).

Kundens juridiske aftalepart er Ordbogen A/S (herefter benævnt ”Ordbogen”),
CVR-nr. 26 40 40 37, beliggende Billedskærervej 8, 5230 Odense M.

Betaling

Med mindre andet er skriftligt aftalt, er alle priser baseret på en årlig forudbetaling af abonnementsydelsen. Den oplyste pris er altid ekskl. moms, og fakturaen tillægges den til enhver tid gældende danske momssats. Undtagelse herfra følger af EU – og dansk momslovgivning.

Ordbogen forbeholder sig retten til at regulere prisen på Ordbogens produkter fra en abonnementsperiode til en ny.

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto.

Manglende eller forsinket betaling

Ved manglende eller forsinket betaling er Ordbogen berettiget til at beregne renter af det skyldige beløb. Rentesatsen udgør 2,5 % pr. påbegyndt måned, som beregnes fra forfaldstidspunktet. Ved manglende eller forsinket betaling vil der desuden blive opkrævet et rykkergebyr på DKK 100 for hver rykkerskrivelse, der fremsendes. Herudover vil der ved fremsendelse af første rykkerskrivelse blive opkrævet et kompensationsbeløb jf. Rentelovens §9a, stk. 3. Kompensationsbeløbet udgør for tiden DKK 310,00. Kompensationsbeløbet tillægges ikke moms.

Fortrydelsesret

Erhvervsaftaler er ikke underlagt Forbrugeraftaleloven, og erhvervskunder har ikke 14 dages fortrydelsesret.

Opsigelse

Erhvervskunder, der ønsker at opsige abonnementet, skal senest 3 måneder før udløb af abonnementsperioden opsige abonnementet. Reducering af abonnementet skal ligeledes meddeles senest 3 måneder før udløb af abonnementsperioden.

Erhvervsabonnementer bliver automatisk fornyet, såfremt de ikke opsiges senest 3 måneder før udløb af abonnementsperioden.

Abonnementet skal opsiges skriftligt til Ordbogen eller via e-mail på adressen: business@ordbogen.com.

Reklamation & ansvar

Ordbogen baseres på et driftssikkert og gennemtestet system, hvor fejl undtagelsesvis kan forekomme.
Konstateres fejl eller mangler, skal kunden reklamere skriftligt herover hurtigst muligt og senest 8 dage efter det tidspunkt, hvor kunden har konstateret fejlen eller manglen.

Såfremt der opstår problemer af teknisk karakter, er Ordbogen alene forpligtet til at foretage afhjælpning af problemet. Kunden kan således ikke kræve erstatning eller anden form for kompensation eller godtgørelse for den tid, der er medgået fra fejlens eller manglens opståen til udbedringstidspunktet.

Såfremt problemet skyldes fejlagtig anvendelse af hardware eller software, forbeholder Ordbogen sig retten til at fakturere det udførte arbejde i overensstemmelse med de priser, som er gældende inden for branchen. Såfremt Ordbogen tilbyder reparation eller udbedring af manglen, eller ombytning til ensartede substituerbare ydelser, er kunden ikke berettiget til at ophæve handlen eller til at kræve nogen form for erstatning eller afslag. Ordbogen er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen.

Ordbogen er i intet tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug af Ordbogens produkter – hverken direkte eller indirekte. Kunden skal holde Ordbogen skadesløs, i det omfang Ordbogen måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

Misbrug

Misbrug af licens
Brugernavne og passwords skal betragtes som fortrolige oplysninger og må udelukkende anvendes til eget (interne) brug. Såfremt Ordbogen konstaterer, at der er sket misbrug af brugernavn og password, skal kunden betale en konventionalbod på DKK 5.000 pr. overtrædelse. Består misbruget af opretholdelse af en tilstand i strid med parternes aftale, betragtes hver påbegyndt døgn som én ny overtrædelse med deraf følgende forpligtelse til at betale en bod på DKK 5.000 pr. påbegyndt døgn. Der sondres ikke mellem helligdage og hverdage.

Misbrug af netværksaftale
Ved en netværksaftale forstås en aftale, som omfatter et aftalt antal licenser. Hver licens giver tilladelse til, at en fysisk person kan benytte netværket. Hvis antallet af fysiske personer med – direkte eller indirekte – adgang til netværket overstiger antallet af licenser, betragtes dette som misbrug af aftalen, og kunden vil i denne situation være forpligtet til at betale en konventionalbod på DKK 5.000 pr. overtrædelse.

Ved alle former for misbrug er Ordbogen berettiget til at kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler, såfremt der kan dokumenteres et økonomisk tab, der er større end DKK 5.000 pr. overtrædelse eller pr. påbegyndt døgn.

Copyright og andre rettigheder

Hel eller delvis mangfoldiggørelse, overdragelse, distribution eller enhver form for lagring samt fremvisning af indholdet for andre end den direkte berettigede må ikke ske uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ordbogen og eventuelle tredjemandsrettighedshavere på Ordbogens produkter.

Alt materiale på og i forbindelse med Ordbogens produkter - billeder, grafik, tekster, eksempler, beskrivelser, hardware, programkode m.v. - tilhører Ordbogen, ligesom samtlige rettigheder til domæne, varemærke m.v. ligeledes tilhører Ordbogen.

Såfremt kunden krænker ophavs-, varemærke-, design- eller andre rettigheder, er kunden forpligtet til at betale en konventionalbod på DKK 100.000 for hver overtrædelse. Består krænkelsen i opretholdelse af en bestemt tilstand i strid med parternes aftale, betragtes hver påbegyndt døgn som én ny overtrædelse med deraf følgende forpligtelse til at betale en bod på DKK 100.000 pr. påbegyndt døgn. Der sondres ikke mellem helligdage og hverdage.

Ordbogen er endvidere berettiget til at kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler, såfremt der kan dokumenteres et økonomisk tab, der er større end DKK 100.000 pr. overtrædelse.

Foruden betaling af konventionalbod kan Ordbogen kræve nedlæggelse af fogedforbud uden sikkerhedsstillelse, såfremt Ordbogen konstaterer, at der sker distribution eller anden videregivelse af Ordbogens værker.

Systematisk/automatisk udtræk af data

Søgning eller udtrækning - hel eller delvis - af materiale fra Ordbogens produkter og tredjemandsrettighedshavere på Ordbogens produkter må ikke foretages via automatiske eller systematiske metoder, og der må ikke foretages lagring af Ordbogens værker eller andet materiale på medier hos kunden, kundens medarbejdere eller kundens samarbejdspartnere m.v. Såfremt man ønsker at gøre brug af materiale på Ordbogens produkter via automatiske eller systematiske metoder, må dette ikke ske uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ordbogen. Automatisk eller systematisk udtrækning af materiale betragtes som slavisk kopiering af Ordbogens værker.

Såfremt kunden krænker bestemmelsen om systematisk/automatisk udtræk af data, er kunden forpligtet til at betale en konventionalbod på DKK 100.000 for hver overtrædelse. Hvert påbegyndt døgn, hvori der konstateres systematisk/automatisk udtræk af data, betragtes som én ny overtrædelse med deraf følgende forpligtelse til at betale en bod på DKK 100.000 pr. påbegyndt døgn. Der sondres ikke mellem helligdage og hverdage.
Foruden betaling af konventionalbod kan Ordbogen kræve erstatning efter dansk rets almindelige bestemmelser.
I grovere tilfælde vil der endvidere ske anmeldelse til politiet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser.

Foruden betaling af konventionalbod/erstatning og politianmeldelse kan Ordbogen kræve nedlæggelse af fogedforbud uden sikkerhedsstillelse, såfremt Ordbogen konstaterer, at der sker distribution eller anden videregivelse af Ordbogens værker.

Force majeure

Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger, ildebrand, beskadigelse af Ordbogens produkter, leverandørers produktionsapparat, ændret lovgivning, bestemmelser udstedt af EU-myndighed eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Ordbogens muligheder for at levere eller yde den pågældende ydelse.

Ordbogen har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen – helt eller delvist – eller at levere den aftalte ydelse, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Ordbogen kan i tilfælde af force majeure ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte tab hos kunden eller dennes kunder som følge af manglende levering.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist vedrørende indgåelse, fortolkning eller gennemførelse af disse vilkår skal afgøres efter dansk ret med Retten i Odense som første instans. Såfremt begge parter ønsker det, kan en tvist alternativt afgøres ved voldgift ved Retten i Odense. Retspræsidenten for Retten i Odense skal i denne situation udpege voldgiftsdommeren. Dansk ret skal være gældende for parternes aftaleforhold. Lovvalgsreglerne i dansk international privatret finder ikke anvendelse.

Forbehold

Der tages forbehold for trykfejl, pris- og kursændringer samt ændringer i produktets specifikationer. Disse kan til enhver tid ændres uden varsel.

Kontakt kan ske til:
Erhverv: business@ordbogen.com
Erhvervstelefon: +45 6612 6000

Denne fortrolighedspolitik indeholder en forklaring på, hvordan vi behandler de personlige data, vi indsamler fra dig, når du bruger vores websteder, apps, platforme og tjenester - under ét betegnet vores “Ordbogstjenester”.

Hvad fortrolighedspolitikken gælder for

Følgende Ordbogstjenester er underlagt denne fortrolighedspolitik:

 • Ordbogen.com
 • Lemma.com
 • Educas.com
 • Grammatip.com
 • Alle andre Ordbogsprodukter, f.eks. Write Assistant, apps mv.

Brugergrupperne er: erhvervs-, privat- og institutionsbrugere.
Ordbogstjenesternes juridiske tilhørsforhold er: Ordbogen A/S, Educas ApS og Lemma ApS.
Alle registreret på adressen: Billedskærervej 8, 5230 Odense M.
De juridiske enheder betegnes under ét ”Ordbogsgruppen”.

Indsamlede oplysninger

Vi indsamler dine personlige oplysninger, når du tilmelder dig og/eller bruger tjenesterne.

 • Ved tilmelding: Du bliver bedt om at angive forskellige personlige oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan oprette din konto og tilbyde dig vores tjenester. Mængden af oplysninger varierer afhængig af tjenesten – men vi beder kun om de oplysninger, der er nødvendige for at kunne benytte den konkrete tjeneste til det konkrete formål.
 • Er tilmeldingen sket via UNI-Login, henter vi de oplysninger, der er nødvendige for at benytte vores tjenester, hvilket kun sker efter udtrykkelig aftale (”Dataaftale”) med den institution, du er tilknyttet.
 • Når du bruger vores tjenester, eller hvis du tidligere har været tilmeldt tjenesterne: Vi indsamler og behandler personlige data om din brug af sådanne tjenester for at forbedre din overordnede oplevelse.

Personlige oplysninger

Personlige detaljer

De oplysninger, du giver os, kan bruges til at identificere dig personligt, f.eks. navn, stilling, e-mailadresse, skole, klassetrin, telefonnummer og UNI-Login. Dine personlige detaljer behandles til følgende formål:

 • Til at bekræfte din identitet og hjælpe til identifikation af brugere.
  • Din e-mailadresse kan f.eks. fungere som dit brugernavn, når du logger på din konto og åbner Ordbogstjenester.
  • Dit mobiltelefonnummer kan vi bruge til at bekræfte din identitet og gøre det nemmere for dig at komme ind på din konto, hvis du skulle glemme din adgangskode.
  • Dit UNI-Login til tjenesterne Ordbogen.com, Educas.com og Grammatip.com.
 • Til at sende vigtige meddelelser.
  • Vi beder f.eks. om din e-mailadresse, så vi kan sende dig ordrebekræftelser.
  • Vi sender dig også kommunikation om køb eller ændringer i vores vilkår, betingelser og politikker.
 • Til at forbedre brugeroplevelsen og tjenesternes generelle kvalitet.
  • Når vi kender dine personlige oplysninger, kan vi tilpasse den kommunikation, vi sender til dig.
 • Til at sende nyhedsmails.
  • Vi sender dig nyhedsmails, der er relevante for dig, såfremt du har tilmeldt dig denne tjeneste.

Oplysninger om dine aktiviteter

Adfærd ved browsing, enhedsoplysninger og interaktioner

Dette omfatter sporing af dine handlinger (gentagne besøg på websteder, interaktioner, nøgleord, fremstilling af onlineindhold osv.), når du åbner og bruger vores tjenester, og opbygning af profiler over tid. Det omfatter også oplysninger om de enheder og metoder, du bruger til at interagere med Ordbogstjenester og -indhold.

Vi kombinerer oplysninger om adfærd med dine personlige oplysninger. Hvis dine personlige oplysninger ikke er nødvendige for at opnå de formål, der er angivet i dette afsnit, behandler vi kun oplysninger om adfærd i samlet form.

Vi henter oplysninger om dit operativsystem og din internetbrowser, når du besøger eller bruger vores tjenester, herunder oplysninger, der logføres automatisk, når du bruger tjenesterne (f.eks. påkrævede oplysninger, tidsstempel, IP-adresse). Hvis det er påkrævet i henhold til gældende lov, vil vi før lagring eller cachelagring (midlertidig lagring) af eller adgang til data på din enhed indhente dit samtykke efter at have givet dig tydelige og omfattende oplysninger om formålene med behandling af dine personlige data.

Vi behandler oplysninger om din adfærd, din enhed og dine interaktioner med henblik på følgende formål:

 • For at levere, fastholde, beskytte og forbedre produkter og tjenester og for at udvikle nye.
  • Oplysninger om, hvordan du browser på vores websteder, kan f.eks. bruges til dataanalyse med henblik på at give bedre brugeroplevelser, give mere relevante søgeresultater eller strukturere den måde, oplysninger vises på i vores tjenester.
  • Når du installerer en Ordbogsapp, sendes der et entydigt applikationsnummer og oplysninger om din enhed til Ordbogen, hvilket gør det nemmere for Ordbogen at vedligeholde sine apps og tjenester og tilbyde automatiske opdateringer.
 • Til at forbedre brugeroplevelsen og tjenesternes generelle kvalitet.
  • Din aktivitet, f.eks. de sider, du besøger, eller de elementer, du får vist, fortæller os noget om, hvad du finder vigtigt og mest interessant i vores tjenester, så vi kan skræddersy din oplevelse omkring de ting, du er interesseret i, og på denne måde vise dig tilpasset indhold.
  • Enheds- og platforms-id’er fortæller os, hvilken enhed du bruger til at få adgang til vores tjenester, så vi kan tilpasse og optimere dem til din enhed og forbedre din brugeroplevelse (f.eks. ved at levere mere relevant indhold og annoncering på den enhed eller i den browser, du bruger).
  • Lokal lagring af data på din enhed giver os mulighed for at forbedre f.eks. webstedsydelse og indlæsning af indhold, selv når du er offline.
 • For at give dig mere nyttige oplysninger, mere relevant indhold og mere relevante tilbud samt nyheder om produkter og begivenheder.
  • Hvis du f.eks. følger et link til et selvstudie fra en marketing-e-mail eller følger Ordbogen, Grammatip og Educas på Facebook, LinkedIn eller Instagram.
  • Ved at forstå, hvordan og hvor du interagerer med Ordbogen, kan vi give dig mere tilpassede og nyttige oplysninger i dine foretrukne kommunikationskanaler.
 • For at beskytte vores brugere og Ordbogen.
  • Vi kan overvåge usædvanlig eller mistænkelige aktiviteter på vores tjenester, f.eks. automatiseret misbrug, så vi hurtigt kan løse problemet og informere dig om potentielt svigagtige aktiviteter, der kunne have indflydelse på din konto.
  • Vi kan også bruge dine personlige oplysninger for at overholde relevante juridiske krav.

Indstillinger og præferencer

For visse Ordbogstjenester kan du angive dine personlige præferencer i forbindelse med f.eks. modtagelse af marketingkommunikation.

 • Vi bruger disse oplysninger til at forbedre din brugeroplevelse og den generelle kvalitet af vores tjenester.
  • Ved at kende dit land og sprog kan vi vise dig vores tjenester på dit lokale sprog, i din lokale tidszone og i det korrekte format.

Placeringsoplysninger

Vi indsamler dine placeringsdata, herunder din geografiske placering. Vi bruger placeringsoplysninger til følgende formål:

 • Til at forbedre brugeroplevelsen og tjenesternes generelle kvalitet.
 • For at give dig mere nyttige oplysninger, mere relevant indhold og tilbud samt nyheder om aktiviteter og begivenheder.
 • Til at bekræfte din identitet og hjælpe til identifikation af brugere.
  • Ordbogen kontrollerer f.eks. din IP-adresse i visse områder under logonprocessen for at sikre, at du er villig til at tilmelde dig vores tjenester og for at reducere risikoen for identitetstyveri.
  • Vi bruger ikke dine placeringsoplysninger til at spore dine private aktiviteter til andre formål end dem, der fremgår af dette afsnit.
  • Vi deler ikke placeringsoplysninger med tredjepart, og vi videresælger ikke oplysningerne.

Købsoplysninger

Omfatter oplysninger om det, du køber via Ordbogstjenester, med henblik på følgende formål:

 • For at levere, fastholde, beskytte og forbedre vores tjenester og for at udvikle nye.
  • Vi bruger dine købsoplysninger til at gennemføre ordrer, du afgiver via Ordbogstjenester.
  • Vi tilpasser vores tjenester efter din købshistorik.
 • Til at sende vigtige meddelelser, f.eks. kommunikation om køb eller ændringer i vores vilkår, betingelser og politikker.
  • Vi bruger dine købsoplysninger til at sikre, at vi sender dig en korrekt ordrebekræftelses-e-mail.

Betalingsoplysninger

Vi behandler eller gemmer ikke dine bank- eller kredit-/debetkortoplysninger, som du bruger i forbindelse med køb af varer og tjenester via Ordbogstjenester. Betalinger for køb gennemføres via betalingsplatforme fra tredjepart. Dine bankoplysninger bliver ikke gemt hos Ordbogsgruppen, men oplysningerne hentes fra tredjepart, f.eks. når du fornyer dit abonnement eller køber tillægsprodukter.

Cookies

Der henvises til Ordbogsgruppens cookiepolitik.

Sådan deler vi dine oplysninger

Ordbogsgruppen er som dataansvarlig den, der afgør formålet med og metoderne til behandling af de personlige data, der indsamles fra dig.

De personlige data, der behandles, når du bruger vores tjenester, bliver ikke overført til andre personer eller virksomheder uden dit forudgående udtrykkelige samtykke. Leverandører, som vi har et forretningsforhold til om at levere tjenester, herunder Ordbogsgruppens virksomheder, har dog adgang til og må behandle dine personlige oplysninger, men udelukkende på vegne af Ordbogsgruppen og kun for at levere tjenester til Ordbogsgruppen i forbindelse med de formål, der er angivet i denne fortrolighedspolitik.

Dine personlige data overføres af og mellem Ordbogen og øvrige virksomheder i Ordbogsgruppen med samme formål som angivet i denne fortrolighedspolitik.

Ordbogsgruppen bestræber sig på at beskytte dine personlige oplysninger. Dine personlige data opbevares på sikre servere og behandles ikke til andre formål end dem, der fremgår af denne fortrolighedspolitik. De servere, Ordbogsgruppen bruger til at gemme oplysningerne på, er kun tilgængelige for autoriserede medarbejdere, og Ordbogsgruppen garanterer, at alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Der henvises i øvrigt til afsnittet ”UNI-Login”, der omhandler de personoplysninger, der er registreret og håndteres via UNI-Login, som er mellemled mellem institutionerne og Ordbogsgruppen.

Personer under myndighedsalderen

Vores tjenester er også tilgængelige for personer under myndighedsalderen. Der føres ikke alderskontrol ved salg af Ordbogstjenester.

UNI-Login

Ordbogen er tilmeldt UNI-Login, som er et digitalt ID for børn, unge og ansatte på institutioner, som giver adgang til nationale tjenester og en lang række pædagogiske services og online læringsmidler – herunder adgang til Educas og Grammatip.

De oplysninger, der behandles i UNI-Loginsystemet, er alene almindelige personoplysninger: dvs. identifikationsoplysninger om bl.a. navn, adresse, telefonnumre, e-mail, uddannelsesoplysninger (f.eks. skole, afdeling, klasse) om elever og kontaktpersoner (f.eks. forældre eller værger) samt om medarbejdere ved institutionerne.

Der behandles ikke følsomme personoplysninger i UNI-Loginsystemet.

Der er indgået dataaftaler om udveksling af personoplysninger mellem den enkelte institution, Ordbogsgruppen og den ansvarlige styrelse for UNI-Login.

I nævnte konstellation anses Ordbogsgruppen for at være databehandler og kommunerne/skolerne for at være dataansvarlige. Ordbogsgruppen handler derfor ud fra instruks og indenfor de rammer, der er aftalt med kommunerne gennem en databehandleraftale.

UNI-Login vedligeholdes og udvikles af Styrelsen for It og Læring (STIL). Ønskes yderligere oplysninger om UNI-Login, kan de indhentes på webstedet: https://stil.dk/administration-oginfrastruktur/uni-login.

Markedsføringskommunikation

Hvis du har givet samtykke dertil, da du loggede på vores tjenester, eller på et senere tidspunkt, har Ordbogen ret til at bruge dine personlige oplysninger til markedsføringsformål og til at informere dig om andre produkter og tjenester, som Ordbogen mener kunne være interessante for dig.

Sådan håndhæver du dine rettigheder

Du har ret til at redigere, opdatere eller slette dine data samt andre rettigheder, der er gældende i medfør af EU-persondataforordningen.

For at slette dine data skal du kontakte Ordbogsgruppens supporttjeneste, der kan hjælpe dig med spørgsmål omkring dine data. Bemærk, at når dine data er slettet, så kan de ikke gendannes, og alle data og alt indhold, der er gemt på tjenesterne, bliver også slettet permanent. Vi sletter desuden dine personlige data, når de ikke længere skal bruges til de formål, de oprindeligt blev indsamlet til.

Ordbogsgruppen låser dine personlige oplysninger, hvis det kræves i henhold til gældende love, og i forbindelse med relevante forældelseslove, selvom du beder om, at de bliver slettet. Det er normalt højst 5 år i de fleste jurisdiktioner. Ordbogsgruppen sletter ikke dine personlige data, hvis de refererer til en aktiv relation eller et produkt eller en tjeneste, du eksplicit har anmodet om, f.eks. et køb, du har foretaget via en Ordbogstjeneste.

Håndhævelse af dine rettigheder i forhold til personlige oplysninger tilknyttet dit UNI-Login kan ske ved henvendelse til Styrelsen for It og Læring.

Dine forpligtelser

Du garanterer for kvaliteten af de oplysninger, du angiver i vores tjenester. Alle personlige data, du sender til Ordbogsgruppen, skal være sandfærdige, nøjagtige og opdaterede. Du har det fulde ansvar for, at dine oplysninger er nøjagtige og opdaterede, og at de overholder dette princip.

Ved at tilmelde dig vores tjenester, oprette en Ordbogskonto, giver du hermed Ordbogen og andre i Ordbogsgruppen autorisation til at bruge sådanne data til de formål, der er beskrevet i registreringen og i denne fortrolighedspolitik. Du accepterer udtrykkeligt, at dine personlige oplysninger i de vilkår, der fremgår af denne fortrolighedspolitik, og som er angivet i afsnittet ”Sådan deler vi dine oplysninger”, er sandfærdige, nøjagtige og opdaterede.

Ændringer i denne fortrolighedspolitik

Vi opdaterer vores fortrolighedspolitik fra tid til anden for at sikre, at du altid er informeret om Ordbogsgruppens aktiviteter inden for databehandling. Vi involverer os ikke i nogen former for databehandling, der kunne bringe dine personlige oplysninger i fare, og vi indhenter dit udtrykkelige samtykke hvis nødvendigt for at beskytte din ret til privatlivets fred. Vi holder dig opdateret om eventuelle ændringer i denne fortrolighedspolitik via tjenesterne. Vi bruger også de kommunikationsmetoder, du har angivet, at vi må kontakte dig på, i forbindelse med vigtige ændringer i denne fortrolighedspolitik. Hvis du bliver ved med at bruge vores tjenester, efter at være blevet klart informeret om den opdaterede fortrolighedspolitik, accepterer du at være bundet af de opdaterede vilkår.

Kontakt Ordbogen

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne fortrolighedspolitik, bedes du kontakte Ordbogen på telefon +45 6612 6000, e-mail support@ordbogen.com eller websted www.ordbogen.com/support.

Dækningsområde

Følgende Ordbogstjenester er omfattet af cookiepolitikken:

 • Ordbogen.com
 • Lemma.com
 • Educas.com
 • Gammatip.com
 • Andre Ordbogsprodukter, f.eks. Write Assistant, apps mv.

Ordbogstjenesternes juridiske tilhørsforhold er: Ordbogen A/S, Educas ApS og Lemma ApS. Alle registreret på adressen Billedskærervej 8, 5230 Odense M.

De juridiske enheder betegnes under ét ”Ordbogsgruppen”.

Cookie

En cookie er en lille fil, som vi lagrer i din browser (Internet Explorer, Safari, Google Chrome etc.), når du besøger vores Ordbogstjenester. Ved hjælp af denne fil har vores systemer mulighed for at genkende din computer fra dine forudgående besøg på vores Ordbogstjenester.

Nogle cookies slettes ofte, når du lukker din browser, hvor andre har en længere levetid, men vigtigst af alt er, at vi på ingen måde har mulighed for at identificere, hvem du er, hvor du bor, hvor gammel du er osv. - cookien er i de fleste tilfælde helt anonym. Dog har du mulighed for at lade din browser automatisk udfylde webformularer med personlige oplysninger, og det er informationer, som er lagret hos dig alene.

Cookies hjælper os med at levere en forbedret brugeroplevelse på vores Ordbogstjenester. Nogle funktioner er afhængige af cookies, og du kan derfor ikke forvente, at du vil få den fulde brugeroplevelse, hvis du deaktiverer cookies. Ordbogstjenesten har således, ved hjælp af en cookie, mulighed for at identificere dig og genplacerer dig det rette sted, som du efterlod den.

Vi anvender følgende cookies

Tekniske cookies
Tekniske cookies er nødvendige for, at langt de fleste hjemmesider fungerer, som de skal. De sørger bl.a. for, at du ikke hele tiden ryger af den hjemmeside, du besøger på f.eks. Ordbogstjenesterne. Tekniske cookies bruges f.eks., når du logger ind med brugernavn og adgangskode eller via UNI-Login. Tekniske cookies har ingen betydning for din privatsfære, da de ikke registrerer, hvad du søger efter.

Statistikcookies
Statistikcookies bruges til at optimere design, brugervenlighed og effektiviteten af en hjemmeside.

De indsamlede oplysninger indgår eksempelvis i analyser af, hvilke informationer der er mest populære på siden, og som derfor skal være nemme at finde, så brugervenligheden bliver forbedret. Statistikcookies kan også bruges til at indsamle besøgsstatistik igennem en simpel optælling af antal besøg på en hjemmeside.
Statistikcookies har oftest ingen eller meget lille betydning for din privatsfære, men det er dog et krav, at vi informerer om det og beder dig om samtykke ved brugen af statistikcookies.

Personaliserede cookies
Personaliserede cookies indsamler oplysninger ved at følge med os rundt på en hjemmeside, hvor de samler vores digitale fodspor ind. De kaldes derfor også ”trackingcookies”. Der er ikke tale om at indsamle oplysninger om din færden for at bruge det til markedsføring.

Personaliserede cookies bruges til at give dig mere målrettet og relevant indhold, eksempelvis i form af foreslåede ord, informationer og artikler. Andre brugere vises noget andet indhold. Indholdet er udvalgt på baggrund af de oplysninger, personaliserede cookies har indsamlet om dine søgninger og interesser. Personaliserede cookies skal derfor ses som en service, når du bevæger dig rundt på Ordbogstjenesterne.
Vi skal indhente dit samtykke, når der indsamles oplysninger ved hjælp af cookies for at skabe personaliseret indhold.

Markedsføringscookies
Når cookies bruges i et kommercielt henseende til at målrette annoncer til dig, er der tale om markedsføringscookies.

Markedsføringscookies indsamler oplysninger ved at følge os på de enkelte hjemmesider, på samme måde som personaliserede cookies gør. Markedsføringscookies er derfor også ”trackingcookies”. De indsamlede oplysninger bruges til at skabe et overblik over vores interesser, vaner og aktiviteter for at vise relevante annoncer for ting, vi tidligere har kigget på.

Vi skal informere om og indhente dit samtykke, når der bruges markedsføringscookies.

Sletning og blokering af cookies

Du har mulighed for at slette og blokere brugen af cookies ved hjælp af dine browserindstillinger.
Du kan finde en vejledning herom ved at besøge denne hjemmeside: http://minecookies.org/cookiehandtering

Tredjepartsprodukter

Ordbogsgruppen benytter følgende tredjepartsprodukter:

 • Google AdWords og Analytics
 • Facebook, LinkedIn og Instagram.

Google AdWords
Google AdWords er det, der foregår bag de annoncer, du ser på Google, hver gang du indtaster en søgning på søgemaskinen Google. Du kan se annoncerne i toppen af søgeresultatet og i højre side, når du har foretaget en søgning. Søger du f.eks. efter et ord, grammatik eller en oversættelse på Google, vil en af Ordbogstjenesterne formentlig vise sig på den første side af søgeresultatet, enten i toppen eller i højre side, hvorfra du kan ledes over på vores hjemmeside.

Google Analytics
Google Analytics er et gratis webanalyseværktøj, der genererer detaljeret statistik om brugeradfærd på websider, f.eks. kan vi se, hvilke sider brugerne starter på, og hvor længe de var på siden. Hvor kom brugerne fra, og hvilke søgeord blev sitet fundet med? Det betyder, at vi kan optimere vores indsats i forhold til at få trafik og se, hvilke søgeord der bør optimeres. Google Analytics hænger derfor godt sammen med Google AdWords. Hvis du vil vide mere om Google Analytics, så besøg denne hjemmeside: https://www.google.com/intl/da/analytics/

Google Analytics er IP-anonymiseret hos Ordbogsgruppen, så det er ikke muligt at identificere den/de personer, der benytter Ordbogstjenesterne.

Vi benytter Google AdWords og Analytics, men da vi har slået IP-anonymiseringen til, skal vi ikke informere og bede om dit samtykke.

Facebook
Facebook-pixlen er et analyseværktøj, som bruges til at måle effektiviteten af annonceringen, ved at forstå de handlinger, som folk udfører på en website. Vi kan bruge pixeldata til følgende:

 • Sikre, at annoncer bliver vist til de rette personer
 • Opbygge annoncemålgrupper
 • Få adgang til yderligere annonceringsværktøjer fra Facebook.

Facebook-pixlen udløses f.eks., hvis du via en annonce på Facebook besøger vores Ordbogstjenester. På denne måde ved vi, når du foretager en handling, og vi vil kunne nå ud til dig igen gennem fremtidige facebookannoncer. Dette kan dog kun ske, hvis Facebook-pixlen er installeret på vores website, og det er ikke tilfældet for Ordbogstjenesterne.

LinkedIn
LinkedIn – LinkedIn Insight Tag - minder meget om Facebook-pixlen, men har nogle yderligere fordele i form af det JavaScript, der indsættes på alle Ordbogstjenesternes sider, idet der gives adgang til yderligere informationer om jobtitel, virksomhed og branche. Ordbogstjenesterne benytter ikke LinkedIn Insight Tags og skal derfor ikke informere eller bede om dit samtykke.

Instagram
Ordbogsgruppen har en konto hos Instagram, men benytter ikke tjenesten til annoncering. Instagram er et produkt under Facebookselskabet.

Kontakt Ordbogen

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne cookiepolitik, bedes du kontakte Ordbogen på telefon +45 6612 6000, e-mail support@ordbogen.com eller websted www.ordbogen.com/support.